Qualsevol empresa, en l’exercici i desenvolupament de la seva activitat professional, industrial o empresarial, pot causar un perjudici a un tercer, com danys materials, corporals o pèrdues econòmiques, pel que és fonamental la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil

La finalitat d’aquesta assegurança és transferir el risc patrimonial, d’una reclamació d’un tercer, a una companyia d’assegurances, cobrint també les despeses de defensa jurídica en què pugui incòrrer l’assegurat a conseqüència de dites reclamacions.

Existeixen diversos tipus de responsabilitat civil, els més freqüents són:

  • RC d’Explotació
  • RC Patronal (accidents de treball)
  • RC Locativa
  • RC Creuada
  • RC Subsidiària
  • RC de Productes i/o post-treball
  • RC D&O de Directius i consellers
  • RC Professional
  • RC Mediambiental